دَرسا - آموزش های الکترونیکی دانشگاه امام رضا


لینک ورود به سامانه دَرسا سال ۱۳۹۹ - نیمسال اول (مهرماه) ۱۳۹۹

ورود محدود به دانشجویان دارای درس ناتمام در نیمسال اول (مهرماه) ۱۳۹۹